FØRSTEHJELPSUTSTYR
Regler 
For å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, skal arbeidsgiveren sørge for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig. Arbeidsgiveren har ansvaret for å tilpasse utstyret til hva slags arbeid som blir utført, størrelsen på arbeidsplassen, hvor arbeidet skjer og antall ansatte. Arbeidsgiveren har også ansvaret for at førstehjelpsutstyret alltid er komplett og at det er godt kjent hvor utstyret er plassert.

Utdrag fra Orientering om Førstehjelpsutstyr Innledning : 

Etter Lov av 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og still ingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-4 (1)(2) kan det være naturlig å ha førstehjelpsutstyr plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen når d et er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Utstyret s kal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold inklus iv de organisatoriske. Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på pla ss og er komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiveren. (arbeidsmiljøloven § 2–1).